GS1-128 / EAN-128 (UCC/EAN-128)

En mångsidig kod som använder sig av AI:n (Application Identifiers) för att effektivt och flexibelt bära information. Standarden gäller för hantering av varor och information, såväl inom som mellan företag, globalt och i olika branscher.

Standarden är utformad med maximal flexibilitet, för att kostnadseffektivt kunna hanteras för den mångfald av behov som finns inom handeln lokalt och globalt. Samtidigt har systemet gjorts användarvänligt genom att organisera de olika typerna av dataelement i funktionella grupper och konsolidera likartade data i allmängiltiga, standardiserade dataelement. Resultatet är en lista över standardiserade dataelement, som är lätt att överblicka och använda, inte bara av människan utan också i datorer i de mest skiftande distributions- och logistikmiljöer.

GS1-128 / EAN-128 har utformats som komplement snarare än ersättning för andra UCC/EAN-standarder. De flesta UCC/EAN-standarder har utformats huvudsakligen för identifiering av artiklar och produkter. I takt med att dessa standarder har vunnit stor framgång och spridning inom olika brancher i hela den industrialiserade världen, har industrin uttryckt behov att standardisera mer än bara produktens identifieringssätt. EAN-128 är svaret på dessa behov.

Sammantaget är EAN-128-standarden ett mångsidigt och viktigt hjälpmedel för förbättring avseende flödet av varor och information. Samtidigt utgör den en omfattande och systematisk procedur för affärskommunikation. Den fyller det behov andra UCC/EAN-standards inte klarar. I den begränsade utsträckning EAN-128 överlappar andra UCC/EAN-standards, ger den ändå kontinuitet och flexibilitet. EAN-128 har utformats med hänsyn taget till framtiden, samtidigt som den passar utmärkt för dagens behov.

  

Allmän beskrivning av Application Identifiers
GS1:s standardiserade system för artikelnumrering och streckkodsmärkning avser identifiering av artiklar på olika förpackningsnivåer som handelsmässigt förflyttas mellan företag.
Det standardiserade systemet för artikelnumrering är ett ickesignifikant numreringssystem. Det används för att identifiera handelsvaror, men inte för att klassificera eller utgöra informationsbärare för dessa varor. Information om varorna matar användarna in i sina produktfiler. som sedan kan kopplas till varan med hjälp av det unika artikelnumret. Detta förfarande är logiskt och effektivt, eftersom det förhindrar att koderna blir stora och ohanterbara och försedda med information, vilken kan vara relevant för en del användare men inte för andra. Förfarandet ger också möjlighet till registrering av information och klassificering utan begränsningar förorsakade av själva kodstrukturen för artikelnumret.

Framgångarna med GS1:s system för artikelidentifiering har medfört ökande krav från användarna att kunna visa ytterligare information, förutom artikelidentifiering, i form av streckkoder. UCC/EAN Application Identifiers Standard, kallad EAN-128, har utvecklats och antagits av GS1 (tidigare EAN och UCC). Systemet utökar den existerande EAN och UCC-standarden för märkning av konsument- och leveransförpackningar samtidigt som det inkluderar ytterligare möjligheter till information som hänför sig till produkter och leveranser.

  

GS1-128 / EAN-128 symbolens storlek och maximal symbollängd
För ett givet datainnehåll är symbolens storlek variabel inom gränserna för tillåtna förstoringsfaktorer. Detta för att kunna nå tryckkvalité under olika förutsättningar. Dimensioner specificeras för en särskild symbolstorlek, vilken är känd som den nominella storleken. Möjlig storlek finns i intervallet 0,25 till 1,2 gånger den nominella storleken.
De ljusa marginalerna (läszonerna) till höger och vänster om streckkoden är obligatoriska och båda har 10 modulers bredd. Modulens bredd vid nominell storlek är 1,0 mm.

UCCEAN128.jpeg

Streckens höjd vid nominell storlek är 31,8 mm. Symbolhöjden är beroende på förstoringsgraden, dock är minimihöjden 20 mm.

Vid definitionen av GS1-128-symbolens maximala längd måste man ta hänsyn till följande:
· Den fysiska längden (vilken beror på antalet tecken som kodats och använd förstoringsfaktor)
· Antalet datatecken som kodats, varvid extra systemtecken exkluderas
· Den fysiska längden inklusive den ljusa marginalen får inte överstiga 16,5 cm (6,5 tum)
· Det maximala antalet kodade datatecken inklusive Al och FNC 1 är 48 varvid de extra systemtecknen och streckkodens interna kontrollkaraktär exkluderas.

  

Definition av Application Identifier
Application Identifiers (Al) är en uppsättning prefix som används för att definiera olika typer av datafält. Ett Al (två till fyra positioner långt) identifierar entydigt betydelsen och formatet för det datafält som följer därefter. För att spara utrymme består de vanligaste Al:na endast av två siffror. För en del närbesläktade fält är de första två siffrorna identiska och definierar gruppen och dessa följs därefter av ytterligare en tredje, eller tredje och fjärde siffra, för att identifiera det specifika datafältet. Ett Al kombinerat med dess tillhörande datafält benämner vi i det följande med dataelement.

Av de första två siffrorna i Al kan man sluta sig till dess längd. Al:n som t.ex. börjar med 40 består alltid av tre siffror, 400 till 409.

  

Datainnehåll
Den datan som följer efter Al:n kan vara alfanumeriska (alfabetiska) eller numeriska tecken. Ett AI kan innehålla upp till och med 30 tecken, beroende på vilket AI det är.

Datafälten har antingen fast eller variabel längd. Ett fält med fast längd måste alltid fyllas med det antal tecken som är definierat för fältet. Ett datafält med variabel längd specificeras med sin maximal längd. Denna specifikation görs för att stödja utformningen av datorapplikationer.

Den datamängd som ska kodas, den struktur som ska användas och de begränsningar som ska gälla för de kodade tecknen, finns beskrivna för varje Al. 

Sammandrag av lista med UCC/EAN Application Identifiers.

Lista med AI 00-99. Ladda ner PDF.

Lista med AI 310-369. Ladda ner PDF 

Streckkodssymbol
Den streckkodsteknik som åskådliggör dataelementen inom GS1-128 har samma namn, alltså GS1-128. Således täcker begreppet EAN-128 streckkodsteknik, dataelement och det kompletta systemet sammantaget.
GS1-128 är en variant av den generella streckkoden Code 128. Det som särskiljer GS1-128 är att den varianten innehåller Funktionskoden 1 (FNC 1), ett för UCC/EAN reserverat värde som saknar ett utskrivbart tecken. FNC 1 finns som första symboltecken efter starttecknet i streckkoden. Dess roll är att informera om att det aktuella streckkoden följer GS1:s standard.

Denna kombination av standardiserat datainnehåll och unik symbolarkitektur, medför en standard för kodning av dataelement som kan användas i kommunikationen inom och mellan olika företag. Samtidigt gör det möjligt för de företag, som är intresserade av endast speciell typ av data, att genom programmering av sin utrustning, ignorera övrig data.

  

Sammanlänkning
Multipla dataelement kan kombineras effektivt (sammanlänkas) till en enda streckkod. Då Al:n också fungerar som en fördefinierad längdindikator, behövs ingen fältseparator om den valda AI:n har en fast längd. Nästa Al följer omedelbart efter det föregående datafältet. En variabel fältlängd måste däremot omedelbart följas av ett tecken för fältseparator, såvida inte detta är det sista fältet i streckkoden. Tecknet FNC 1 används som fältseparator.

Vid sammanlänkning av flera Al:n och tillhörande datafält varvid endast ett av dessa har variabel längd, är det lämpligt att lägga in detta fält i slutet av symbolen. På så sätt undviker man onödig användning av tecken för fältseparation och får en kortare streckkod.