Om digitala produktpass (DPP)

 

Det digitala produktpasset (DPP) är en uppsättning hållbarhetsdata som möjliggör cirkulära produkter och affärsmodeller. En konsekvent digital representation av en fysisk produkt skapar ett förbättrat informationsutbyte längs leveranskedjan, vilket möjliggör verifiering och hantering av produkthållbarhet.

 

Produktpasset innebär att varje produkt har en unik identitet som kan länkas till en eller flera datakällor med information om just den produkten. Produktpasset ger företag och konsumenter tillgång till produktinformation direkt från leverantören eller andra datakällor som leverantören väljer. Informationen kan omfatta produktens hållbarhetsprestanda, ursprung, garanti, återvinning och instruktioner för installation eller reparation.

 

 

 

Fördelar med digitala produktpass


För varumärkesägare och branscher är EU-förordningen om produktpass bara en av flera drivkrafter. En konsekvent informationshantering ger de nödvändiga verktygen för att uppnå och övervaka företagens egna hållbarhetsmål, öka interaktionen med konsumenterna och många andra fördelar.

 

Bidrar till hållbarhet

Möjlighet att göra hållbara val

Ökad spårbarhet

Synlighet av krave för hållbarhet

Mer transparens

Transparent hållbarhetsdata

Konsumentsäkerhet

Tillförlitlig information

Bättre leveranskedja

Ingen onödig administration

Regelefterlevnad

Standardiserat regelverk

Syfte

Att möjliggöra delning av viktig produkt-relaterad information som är avgörande för produkternas hållbarhet och cirkularitet, inklusive de som anges i bilaga III till ESPR-förslaget, mellan alla relevanta ekonomiska aktörer. Följaktligen att påskynda övergången till cirkulär ekonomi, öka material- och energieffektivitet, förlänga produkternas livslängd och optimera produkternas design, tillverkning, användning och hantering i slutet av livscykeln.


Att tillhandahålla nya affärsmöjligheter för ekonomiska aktörer genom cirkulär värdebevarande och optimering (till exempel PaaS "produkt-som-en-tjänst" aktiviteter, förbättrade reparationsmöjligheter, service, återtillverkning och återvinning) baserat på förbättrad tillgång till data. Att hjälpa konsumenter att göra hållbara val. Att göra det möjligt för myndigheter att kontrollera efterlevnaden av rättsliga skyldigheter.

 

Förväntat resultat

Digitala produktpass har införts och validerats i stor skala i minst två värdekedjor.
Rapport om ytterligare behov av standardisering och specifikationer för att säkerställa interoperabilitet, säkerhet och acceptans av alla intressenter.
Rekommendationer baserade på de lärdomar som dragits för införandet av DPP i andra värdekedjor.

 

 

Den nya EU-förordningen


Europa befinner sig i början av sin omvandling till en mer cirkulär ekonomi och har som mål att bli världens mest hållbara region. Digitala produktpass ingår i ett nytt EU-ramverk - förordningen om ekodesign för hållbara produkter (ESPR), som en del av EU:s gröna initiativ, i syfte att uppfylla Europas åtagande enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

 

Förslaget omfattar nästan alla fysiska produkter på den europeiska marknaden inom alla produktområden, med undantag för livsmedel, foder för sällskapsdjur och medicinska produkter där annan lagstiftning med liknande krav gäller. Förordningen förväntas börja tillämpas i början av 2024 och kommer att införas gradvis fram till 2030.